• Szkoła on-line – wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej

   • Projekt Partnerski pn. „Szkoła online – wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej” współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach II Osi priorytetowej - „Wzrost e-potencjału Mazowsza”.

    Cel projektu: zwiększenie wykorzystania e-usług edukacyjnych, podniesienie jakości nauczania oraz zwiększenie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19 w 25 szkołach podstawowych z terenu Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF).

    Projekt realizowany w partnerstwie 5 gmin: Gminy Radzymin (Lider Projektu) oraz Partnerzy: Miasto Kobyłka, Gmina Miasto Marki, Miasto Ząbki oraz Miasto Zielonka.

    W wyniku realizacji Projektu szkoły objęte Projektem zostały doposażone i wyposażone w:

    - tablice interaktywne, monitory interaktywne, pracownie mobilne oraz narzędzia podnoszące jakość prowadzonych lekcji on-line;

    - oprogramowanie umożliwiające naukę zdalną na wysokim poziomie atrakcyjności zarówno dla uczniów i uczennic i nauczycieli;

    - narzędzia (pracownie mobilne) umożliwiające przeprowadzenie tematu lekcji na zasadzie eksperymentu;

    - sprzęt komputerowy, który będzie wypożyczany uczniom i uczennicom, dzięki czemu pozwoli na ograniczenie problemów związanych z brakiem sprzętu wśród uczniów i uczennic i pozwoli im w pełni uczestniczyć w zajęciach zdalnych oraz zniweluje odczucie wykluczenia z edukacji w trakcie kształcenia na odległość.

    Zakupiony sprzęt i oprogramowanie w znaczącym stopniu podniosą jakość pracy tych szkół w zakresie nauczania zdalnego.

    W ramach Projektu przeprowadzono również szkolenia dla kadry nauczycielskiej, dydaktycznej i pedagogiczno-psychologicznej szkół objętych Projektem z obsługi zakupionego oprogramowania oraz narzędzi wspierających nauczanie zdalne, a także modernizację sieci w Gminie Radzymin. Wdrożono także e-usługę - udostępnianie zasobów własnych w publicznych repozytoriach, dzięki czemu umożliwiona została wymiana wiedzy między nauczycielami 25 Szkół Podstawowych z terenu WOF.

    Wdrożona e-usługa dostępna jest pod linkiem: https://szkola-online.radzymin.pl/

    Reasumując realizacja Projektu spowoduje znaczny wzrost poziomu dostępności e-edukacji na terenie 5 gmin partnerskich w porównaniu ze stanem przed Projektem.

    Całkowita wartość projektu 8.676.987,58 zł

    Wydatki kwalifikowane w projekcie wynoszą -7.522.520,05 zł

    W tym dofinansowanie 6.018.987,58 zł (80%)

    Wartość projektu dla Gminy Radzymin – razem 1.171.855,64 zł

    Wydatki kwalifikowane dla Gminy Radzymin wynoszą – 1.034.185,00 zł

    Wartość dofinansowania dla Gminy Radzymin – 827.348,00 zł

    *********************************************************************************************************************

    *********************************************************************************************************************

    Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

    Priorytet II „Wzmocnienie e-potencjału Mazowsza”

    Działanie 2.1 E-usługi

    Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka
   • sp1radzymin@radzymin.pl - Dorota Poznańska
   • Sekretariat (nowy budynek szkoły) czynny w godz. 07.30-15.30 tel. (+48) 22 786-72-79
   • ul. 11 Listopada 2 05-250 RADZYMIN Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych