• DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka

    05 – 250 Radzymin, ul. 11 Listopada 2

    zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie.

    Data publikacji i aktualizacji

    Data publikacji strony internetowej: 2017-11-12.

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-01.

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    1. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
    2. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF, nie są dokumentami edytowalnymi.
    3. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
    4. Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
    5. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
    6. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
    7. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

    Wyłączenia:

                 Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia: 23.09.2020 r.

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Skróty klawiaturowe

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Poznańska, e-mail: sp1radzymin@radzymin.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 786 72 79. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

    Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

    W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

    Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

    Dostępność architektoniczna

    Dojazd do szkoły

    W odległości  ok. 300 metrów od wejścia głównego do szkoły znajduje się przystanek autobusowy  linii 708 oraz autobusów linii dalekobieżnych.

    W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

    Budynek szkoły składa się z dwóch części (starej i nowej) połączonych łącznikiem.

    Stara część budynku szkoły:

     1. Do budynku szkoły prowadzą trzy wejścia znajdujące się od ulicy 11 Listopada. Prowadzą do nich schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
     2. Na terenie szkoły jest kilka miejsc parkingowych.
     3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
     4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1-piętro i 2-piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
     5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
     6. Dla osób na wózkach korytarze są wąskie, ciasne.
     7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
     8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

    Nowa część budynku szkoły:

    Od ulicy Batorego są dwa wejścia do szkoły – główne i od strony parkingu.

    1. Główne wejście znajdujące się od ulicy Batorego. Wejście jest zamykane, nie jest ogólnie dostępne. Wejście nie stwarza barier architektonicznych. Podwójne drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie do holu głównego.
    2. Drugie wejście jest również od ulicy Batorego, od strony parkingu. Wejście jest ogólnodostępne, otwarte w godzinach pracy szkoły. Podwójne drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie do środka. Do drzwi wejściowych prowadzą schodki, brak bezpiecznego podjazdu.
    3. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
    4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
    5. W budynku na każdym poziomie (parter, 1-piętro i 2-piętro) znajduje się szeroki korytarz.
    6. Budynek posiada windę.
    7. Dla osób na wózkach są dostępne korytarze, hala sportowa oraz pomieszczenia dydaktyczne.
    8. W budynku są dostosowania dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
    9. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    W obu częściach szkoły nie ma pętli indukcyjnych.

    W budynkach dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Brak informacji dotykowej/głosowej.

    Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

    Osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku są pracownicy obsługi.

    Obsługa osób słabosłyszących

    Nie istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

    Dostępność parkingu

    Szkoła posiada dwa parkingi wewnętrzne – wjazd od ulicy Batorego (jeden parking) i od ulicy 11 Listopada (dwa parkingi). Parking jest dostępny w godzinach pracy szkoły. W odległości ok. 50 metrów od drzwi wejściowych w nowej części budynku szkoły znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Tylko jedno wejście do szkoły (główne wejście od ulicy Batorego) ma podjazd dla wózków.

    Dostępność toalety

    W nowej części budynku, na każdej kondygnacji, znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka
   • sp1radzymin@radzymin.pl - Dorota Poznańska
   • Sekretariat (nowy budynek szkoły) czynny w godz. 07.30-15.30 tel. (+48) 22 786-72-79
   • ul. 11 Listopada 2 05-250 RADZYMIN Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych