• Świetlica szkolna

            czynna w dni powszednie w godzinach 06:30 – 17:30

    Nauczyciele świetlicy:

    mgr Sikorska Sylwia

    mgr Kostrzębska Anna

    mgr Mazur Anna

    mgr Ślifirczyk Magdalena

    mgr Jolanta Łuczyk

    mgr Izabela Dudek

    Świetlica szkolna jest wewnątrzszkolną placówką opiekuńczo - wychowawczą, która wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opieki, oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych, jak i zabiegów terapeutycznych. Pozwala ona dzieciom na uczestniczenie w wielu interesujących zajęciach. Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki dzieciom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu.

    Do zadań świetlicy należy w szczególności:

    • Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
    • Organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień.
    • Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego.
    • Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia.
    • Rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności.
    • Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym.

    W ramach pracy w świetlicy szkolnej realizowane są zajęcia:

    • kształtujące umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbkami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie),
    • wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne),
    • wyzwalające ekspresję twórczą (prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, inscenizacje, zajęcia muzyczne),
    • zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiając koordynacje ruchową (gry i zabawy ruchowe w sali i na boisku szkolnym),
    • relaksujące i wyciszające (relaks przy muzyce, oglądanie bajek, dowolne zabawy dzieci),
    • rozwijające zajęcia muzyczne: przeprowadzanie zabaw muzyczno -rytmicznych, nauka nowych piosenek, wybranych utworów muzycznych.

                                                                                                          Opracowanie: Anna Kostrzębska

                      

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie
   • sp1radzymin@radzymin.pl
   • sp1radzymin@radzymin.pl
   • doriss3@wp.pl
   • (+48) 22 786-72-79 fax. 22 7865031
   • ul. 11 Listopada 2 05-250 RADZYMIN
 • Galeria zdjęć